سئو چیست و سئوکار حرفه ای کیست ؟

سئو چیست ؟ سئو کار حرفه ای به چه کسی می گویند و آموزش سئو سایت .