بک لینک و قوانین نمایش آن

10 شهریور
مدیریت

قانون نمایش بک لینک

قانون بک لینک

نمایش دهنده بک لینک

  1. از حذف کد نمایش بک لینک جدا خودداری کنید و حدالمقدور هنگام تغییر قالب و یا بستن موقتی وب سایت کدنمایش بک لینک ها را در index سایت نگهداری کنید .
  2. در صورتی که کاربری کدبک لینک ها را از سایت خود حذف کند ، بار اول تذکر داده میشود و اگر توجه نکرد پس از 24 ساعت اخطار داده می شود و اگر باز توجه نکرد پس از 24 ساعت کاربر مسدود می شود .
  3. اگر کد بک لینک ها در قالب مخفی سازی شود همانند قانون شماره ی 2 اقدام خواهد شد .
  4. از ثبت سایت های تازه تاسیس و فیک خودداری کنید ( حذف می شوند ) .
  5. اتوریتی کمتر از 20 تایید نمی شود ( به جز سایت های ریدایرکت شده ) .